Whistleblower ordning

WHISTLEBLOWERPOLITIK

For Rølund A/S, CVR-nr. 29 42 55 90

Nærværende whistleblowerpolitik er i kraft for Rølund A/S (”Rølund”). Den er tilgængelig for enhver, såvel medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører samt øvrige.

1. INDLEDNING OG FORMÅL

Rølunds interne Whistleblowerordning er etableret i henhold til LBK nr. 316 af 11/03/2022 (”Whistleblowerloven”).

Formålet med denne whistleblowerpolitik er at forklare, hvordan whistleblowerordningen fungerer og dermed skabe en præventiv effekt og undgå en potentiel tilbageholdenhed med indberetning af væsentlige sager.

Nærværende whistleblowerordning har blandt andet som formål at skabe bedre muligheder for, at ansatte, samarbejdspartnere mv. kan påpege og udtale sig om ulovlige eller alvorlige forhold på en tryg og sikker måde, uden at den/de pågældende personer behøver at frygte, at indberetning får negative konsekvenser.

Rølund ønsker først og fremmest, at problematiske forhold bliver adresseret direkte i fri og åben dialog med den nærmeste leder eller øvrig relevant kollega. Hvis et konkret forhold ikke egner sig til at blive drøftet i et sådant forum kan indberetning i stedet indgives fortroligt og/eller anonymt, ved brug af Rølunds whistleblowerordning.

2. HVEM KAN INDBERETTE

Indberetning kan foretages af alle medarbejdere i Rølund samt øvrige personer med tilknytning til Rølund, eksempelvis samarbejdspartnere, kunder, leverandører, eksterne rådgivere og bestyrelsesmedlemmer samt personer, der har været til jobsamtaler mv.

3. HVEM KAN DER INDBERETTES OM

Der kan indberettes om forhold begået af medarbejdere samt andre personer med tilknytning til virksomheden. Andre personer med tilknytning til virksomheden kan f.eks. være bestyrelsesmedlemmer revisorer eller leverandører.

4. HVAD KAN DER INDBERETTES OM

Whistleblowerordningen kan alene bruges til indberetning af væsentlige forhold. Som ikke-udtømmende eksempler herpå kan nævnes:

 – Økonomisk kriminalitet som bedrageri, underslæb, bestikkelse og dokumentfalsk
 – Fysisk og psykisk vold og seksuelle krænkelser
 – Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
 – Væsentlige brud på arbejdssikkerheden

Mindre væsentlige forhold kan ikke indberettes via whistleblowerordningen, men skal indberettes via de sædvanlige kanaler hertil, f.eks. ved direkte kontakt til nærmeste leder. Som ikke-udtømmende eksempler herpå kan nævnes:

 – Utilfredshed med lønforhold
 – Samarbejdsvanskeligheder
 – Overtrædelse af ryge- eller alkoholpolitik mv.

I tvivlstilfælde opfordrer Rølund til, at der foretages en indberetning fremfor, at forholdet ikke anmeldes. Alle indberetninger vil blive registreret, behandlet og taget alvorligt.

5. HVORDAN FORETAGES INDBERETNING

Indberetning kan foretages via dette link.

6. INDBERETNING

En indberetning kan foretages både skriftligt og mundtligt, dog alene via ovenstående link. Det er ikke muligt, at foretage indberetninger på andre måder, da der er tale om fortrolige personoplysninger, der ikke må sendes ukrypteret.

Det er muligt i forbindelse med en indberetning at anmode om, at indberetning skal ske på et fysisk møde. I sådanne tilfælde kan indberetning ikke ske anonymt, da det er nødvendigt at kunne rette henvendelse til den, der har indberettet, for inden for en rimelig frist at kunne afholde et fysisk møde.

7. HVEM – OG HVORDAN – BEHANDLER VI EN INDBERETNING

Lou Advokater administrerer whistleblowerordningen som databehandler. Den eksterne forankring har til formål at sikre uvildighed og objektivitet i behandlingen af indberetningerne.

Lou Advokater vil som ekstern administrator behandle alle henvendelser. Lou Advokater vil frasortere de indberetninger, der ikke falder inden for whistleblowerordningen, jf. afsnit 4, og som derfor i stedet skal behandles via de almindelige kommunikationskanaler. Lou Advokater bekræfter modtagelsen af en indberetning inden for 7 dage.

Indberetninger, der falder inden for ordningen, videresendes til en af Rølund særligt udvalgt medarbejder, Tommy Wagner, som behandler og undersøger indberetningen. Lou Advokater orienteres om resultatet af undersøgelsen og vurderer, om sagen kan betragtes som afsluttet, eller om indberetningen bør give anledning til yderligere undersøgelser. Indberetning, som omhandler Rølunds særligt udvalgte medarbejder, vil blive behandlet af Rølunds direktør.

Du vil blive orienteret, når din indberetning er modtaget i whistleblowerordningen, uanset om den falder inden eller udenfor ordningen. Falder den indenfor ordningen vil du desuden blive orienteret, når sagen er afsluttet, medmindre du har valgt ikke at følge sagen.

Indberetninger slettes straks, hvis de ikke falder inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde eller er åbenbart ubegrundede. Hvis indberetningen medfører en anmeldelse til relevante myndigheder, eller der sker anmeldelse til politiet, slettes indberetningen umiddelbart efter, at sagen er lukket af den relevante myndighed. Falder en indberetning inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde, slettes indberetningen som udgangspunkt 2 måneder efter, undersøgelserne er afsluttet, når der ikke tages yderligere skridt. En indberetning slettes senest 5 år efter en anmeldt medarbejders fratrædelse, hvis der er truffet disciplinære sanktioner overfor den anmeldte medarbejder på baggrund af indberetningen og de indsamlede oplysninger, eller der er andre årsager, der gør det sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysningerne. De indsamlede oplysninger vil blive opbevaret i den pågældendes medarbejdermappe.

8. FORTROLIGHED OG ANONYMITET

Den der indberetter et forhold kan vælge at være anonym eller at foretage anmeldelsen fortroligt. Alle indberetninger, der ikke anmeldes anonymt vil i videst mulig omfang blive behandlet fortroligt. Hvis du ønsker at være anonym, skal du vælge en indberetningsform, der sikrer din identitet ikke bliver oplyst. Du skal ligeledes sikre, at der ikke i den indberetning og det materiale du evt. medsender, er oplysninger, der kan henføres til dig.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med indberetninger under Rølunds whistleblowerordning sker i henhold til Whistleblowerloven samt databeskyttelseslovgivningen i øvrigt. Der henvises til Rølunds privatlivspolitik.

9. SIKKERHED FOR INDBERETTER (WHISTLEBLOWEREN)

Alle indberetninger foretaget med rimelig grund er beskyttet mod repressalier af enhver karakter. Rølund tolerer ikke chikane mv. mod eller andre former for sanktioner over for personer, der i god tro foretager indberetning af en sag i whistleblowerordningen. Dette vil blive mødt med eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser.

Der må ikke bevidst indgives urigtige eller vildledende oplysninger, der retter mistanke mod uskyldige personer. Indberetninger, der er foretaget i ond tro, vil efter omstændighederne kunne få negative ansættelsesretlige konsekvenser for den person, der har foretaget indberetning.

10. OPLYSNINGER TIL DEN/DE ANMELDTE

Rølund er forpligtede til at orientere de/de personer, der er indgivet indberetninger om. Forud for enhver orientering vil der blive foretaget en konkret vurdering af hvilke oplysninger, der kan videregives og hvornår, således orientering af de involverede personer ikke får konsekvenser for afdækningen af de indberettede forhold.

Den/de personer, der er indgivet indberetninger om, vil ikke blive orienteret om, hvem der har foretaget en indberetning. Dette heller ikke selvom indberetterens identitet fremgår af indberetningen. Det kan dog i forbindelse med en eventuel retssag blive aktuelt, at indkalde indberetteren som vidne, hvis dennes identitet er kendt.

11. OPFORDRING TIL INTERN INDBERETNING

Rølund opfordrer til at anvende whistleblowerloven, således at eventuelle overtrædelser kan imødegås hurtigt og effektivt internt. Whistlebloweren kan dog frit vælge mellem at indgive indberetning til arbejdspladsens whistleblowerordning eller en ekstern whistleblowerordning (f.eks. Datatilsynet). Datatilsynets kontaktinformationer findes på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Rølunds whistleblowerordning udelukker ikke muligheden for at indberette via eksterne kanaler som f.eks. tilsynsmyndigheder.

12. KONTAKTOPLYSNINGER

Har du spørgsmål til Rølunds whistleblowerpolitik, herunder til selve ordningen, hvordan indberetning foregår eller øvrigt er du velkommen til at kontakte Tommy Wagner fra Rølund, enten på tlf: 50776453 eller via e-mail på tommy@rolundbyg.dk

Henvendelser om og spørgsmål til whistleblowerordningen vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

Nærværende whistleblowerpolitik er vedtaget af Rølund den 15. juni 2023.

Professionelt tømrer- og snedkerarbejde har fra starten af været grundstenen hos Rølund, og vi sætter en ære i at levere et godt stykke håndværk hver gang – lige fra de små opgaver hos private til de store erhvervsprojekter og bygningsrenoveringer. Vi udfører mange forsikringsskader. Den er blandt andet brandskader, vandskader, indbrud eller råd og skimmelsvamp.

Vi udfører alle former for tømrer- og snedkerarbejde med sans for både høj kvalitet og lækre detaljer. Det kan være nye vinduer og døre, montering af køkken, nybyg af drømmehus eller erhvervsbyggeri såsom kontorer, lagerhaller og offentlige institutioner.

Kirker, godser og historiske ejendomme
Vi er specialister i renovering af godser, kirker, ældre og fredede ejendomme. Med vores grundhed og sans for æstetik giver vi nyt liv til den danske bygningsarv, så disse historiske bygninger kan holde mange år endnu. Det drejer sig både om vedlighed af historiske bygninger, renovering af herskabslejligheder, murermestervillaer og renovering af bindingsværkhuse. Det er der både sund fornuft og mere bæredygtighed i.

Vi har eget maskinsnedkeri i Ringsted, hvor vi reparerer og bygger nyt med lækkert tømmer. Vores dygtige snedkere udfører unikke detaljer på kirkebænke, gelændere og andre udsmykninger.

Tryg styring som hovedentreprenør
Lad os sørge for sikker byggestyring som hovedentreprenør. Vi koordinerer alle involverede faggrupper og sikrer en stram økonomistyring af byggeprojektet. Alt sammen i et godt samarbejde med både bygherrer og rådgivere, så vi sikrer fremdrift i byggeriet.

Vi har et godt og effektivt samarbejde med flere forsikringsselskaber og udbedrer mange forsikringsskader. Det drejer sig typisk af vand-, brand-, indbruds- eller stormskader, hvor vi kommer ud og besigtiger, når skaden er sket og udbedrer skaderne på byggeriet.

PROFESSIONELT HÅNDVÆRK & EFFEKTIV UDBEDRING AF FORSIKRINGSSKADER

Vi har mere end 100 ansatte og adskillige års erfaring inden for håndværksfagene. Tøv ikke med at kontakte os for et uforpligtende tilbud. Ring til os på 20 82 11 89 eller skriv til
info@rolundbyg.dk

TØMRER & SNEDKER

MURERARBEJDE

MALERARBEJDE

AUT. KLOAKMESTRE

REFERENCER

100 % orden og styr på tingene
Vi blev kontinuerligt fulgt op på, i forhold til både vejr og tilfredshed. En dejlig tryghed. Vores tømrer Rasmus var rar at have på grunden (jeg havde 3 ugers ferie i perioden) stemningen var afslappet og der var 100 % orden og styr på tingene. En fornøjelse at have brugt Rølund, og resultatet lever helt op til forventningerne.

/ Mai-Britt & Jesper, Roskilde

Et super godt resultat
Rølund’s murere har udført pudsning af facade. Fredag eftermiddag brændte en anden murer mig af. Jeg ringede til Rølund, som kom mandag og besigtigede opgaven. Tirsdag gik arbejdet i gang og færdig fredag i samme uge. Et super godt resultat nøjagtigt som aftalt og forventet.

/Jesper Björg, Ringsted

Faglighed til UG
Jeg har haft Rølund til at udføre forskellige reparationsopgaver efter stormskade. Reparationer af større tagskade samt mange små skader, som det krævede grundighed at opdage og reparere. Udført til UG og med en høj stolthed og faglighed.

/Georg Garth-Grüner, Skovholmslund ApS, Kr. Saaby

VI UDFØRER

Vi har hovedkontor i Ringsted og en afdeling i København og udfører opgaver over hele Sjælland og i Storkøbenhavn.